За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писма до възложителите по чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС

Писмо до възложителя с изх. И-1103/13.03.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-1103/13.03.2023 г., относно ИП/ПП за "Изработване на Подробен устройствен план - план за застрояване за поземлени имоти с идентификатори 63427.152.16 и 63427.152.18, местност Нови Халваджи, гр. Русе, общ. Русе"

Писмо до възложителя с изх. И-1076/10.03.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-1076/10.03.2023 г., относно ИП/ПП за "Реконструкция на сградно канализационно отклонение за същестуваща жилищна сграда" с местоположение ПИ 66425.501.1273 по КККР на гр. Силистра

Галерия