За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писма до възложителите по чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС

Писмо до възложителя с изх. И-4397/09.11.2022 г.

Писмо до възложителя с изх. И-4397/09.11.2022 г., относно ИП/ПП за „Диагностика и ремонт налеки и тежкотоварни автомобили и автобуси", с местоположение ПИ 61710.503.6371 по КККР на гр. Разград

Писмо до възложителя с изх. И-4392/08.11.2022 г.

Писмо до възложителя с изх. И-4392/08.11.2022 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на жилищна сграда на четири етажа с гаражи на първи и подземен етаж", с местоположение ПИ 63427.5.1244 по КККР на гр. Русе

Галерия