За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писма до възложителите по чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС

Писмо до възложителя с изх. И-3755/05.09.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3755/05.09.2023 г., относно ИП/ПП за "Проектно предложение по част Ландшафт във връзка с изработване на технически проект на обект: Автомагистрала Русе-Велико Търново - от км 0+400 до км 76+040, Обособена позиция 2 Обход на гара Бяла от км 40+640 до км 76+040, участък: от км 61+140 до км 69+040"

Галерия