За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писма до възложителите по чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС

Писмо до възложителя с изх. И-1239/21.03.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-1239/21.03.2023 г., относно ИП/ПП за "Изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация (ПР) за част от ПИ № 678, с проектен № 1623, попадащ в УПИ IV- 678 и УПИ V-677 от квартал 5 по плана на гр. Завет, община Завет"

Писмо до възложителя с изх. И-1231/20.03.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-1231/20.03.2023 г., относно ИП/ПП за "Реконструкция, ремонт и повишаване на енергийната ефективност на сградата на кметство с. Езерче" с местоположение ПИ 27156.502.417 по КККР на с. Езерче

Писмо до възложителя с изх. И-1230/20.03.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-1230/20.03.2023  г. Ремонт, преустройство и промяна предназначението на самостоятелен обект за търговска дейност в игрална зала-зала за хазартни игри с игрални автомати" с местоположение ПИ 63427.2.4886 по КККР на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. И-1229/20.03.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-1229/20.03.2023 г., относно ИП/ПП за "Изработване на Подробен устройствен план - Парцеларен палан за елементите на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираните територии - изграждане на кабелна линия ниско напрежение от трафопост МТТ Простор до поземлен имот с идентификатор 61710.608.4672, местност Простор по КК и КР на гр. Разград"

Писмо до възложителя с изх. И-1228/20.03.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-1228/20.03.2023 г., относно ИП/ПП за "Изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план - План за регулация и План за застрояване за УПИ IV-48 и V-49, кв. 1 по плана на гр. Кубрат" с местоположение ПИ 40422.505.48 и 40422.505.49 по КККР на гр. Кубрат

Писмо до възложителя с изх. И-1212/17.03.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-1212/17.03.2023 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на фотоволтаична електрическа централа (ФЕЦ) с мощност 30 kW" с местоположение УПИ X-173, кв. 43 по плана с. Пепелина

Галерия