За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писма до възложителите по чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС

Писмо до възложителя с изх.И-4659/25.11.2022 г.

Писмо до възложителя с изх.И-4659/25.11.2022 г., относно ИП/ПП за „Реконструкция на участъци от общински пътища в община Бяла, област Русе: Обект № 1: Реконструкция на участък от общински път RSE1022 Обхват: от пътно кръстовище с РП II-51 (в с. Копривец) до пътно кръстовище с ул. Плиска (с. Копривец). Приблизителна дължина 850м.; Обект № 2: Реконструкция на участък от общински път RSE3021 Обхват: от приблизително 200 м. преди края на общински път RSE3021 (при поч. ст. Гората) до приблизително 700,00 м. в посока РП 11-51. Приблизителна дължина 850м.; Обект № 3: Реконструкция на участъци от общински път RSE1003 Участък 3.1 Обхват: от пътно кръстовище с ул. Васил Левски (с. Стърмен) до пътно кръстовище улица с идентификатор 70130.501.276 (с. Стърмен). Приблизителна дължина 280м.; Участък 3.2 Обхват: от пътно кръстовище с общински път RSE1210 (в с. Ботров) до нач. реконструиран участък при поземлен имот с идентификатор 05877.501.68 (в с. Ботров). Приблизителна дължина 320м."

Писмо до възложителя с изх.И-4657/25.11.2022 г.

Писмо до възложителя с изх.И-4657/25.11.2022 г. Осовен ремонт на тротоарни площи по протежение на ул. Трапезица в с. Каменово", с местоположение ПИ 35897.501.833, 35897.501.834, 35897.501.840 и 35897.501.843 по КККР на с. Каменово

Писмо до възложителя с изх.И-4639/24.11.2022 г.

Писмо до възложителя с изх.И-4639/24.11.2022 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на наземна фотоволтаична централа с мощност 30 kW и присъединяването й към електроразпределителната мрежа", с местоположение УПИ I, кв. 16 по плана на с. Попина

Писмо до възложителя с изх.И-4654/25.11.2022 г.

Писмо до възложителя с изх.И-4654/25.11.2022 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на фотоволтаична електрическа централа (ФЕЦ) с мощност 1000 kW и трафопост тип БКТП 20/0.8 kV 1х1000 kVА", с местоположение УПИ VI, кв. 95 по плана на гр. Лозница

Писмо до възложителя с изх.И-4636/23.11.2022 г.

Писмо до възложителя с изх.И-4636/23.11.2022 г., относно ИП/ПП за „Промяна предназначението на административна сграда в жилищна", с местоположение ПИ 73496.501.2828 по КККР на гр. Тутракан

Писмо до възложителя с изх.И-4634/23.11.2022 г.

Писмо до възложителя с изх.И-4634/23.11.2022 г., относно ИП/ПП за „Подробен устройствен план – План схема за трасе на кабел ниско напрежение (НН) за присъединяване към електроразпределителната мрежа на обект „Фотоволтаична електрическа централа с мощност до 30 kW” в ПИ № 311, кв. 35, ул. „Дунав“ 26, с. Балкански, общ. Разград, обл. Разград"

Галерия