За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писма до възложителите по чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС

Писмо до възложителя с изх. И-3952/19.09.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3952/19.09.2023 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на склад за съхранение на селскостопанска продукция и инвентар", с местоположение УПИ XVIII, кв. 82 по плана на гр. Лозница, общ. Лозница

Писмо до възложителя с изх. И-3951/19.09.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3951/19.09.2023 г., относно ИП/ПП за "Монтаж на фотоволтаични панели в собствено дворно място, находящо се в чертите на с. Долно Ряхово, ул. "Осма" № 45, общ. Главиница, обл. Силистра", с местоположение УПИ III-272, кв. 17 по плана на с. Долно Ряхово, общ. Главиница

Писмо до възложителя с изх. И-3950/19.09.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3950/19.09.2023 г., относно ИП/ПП за "План-извлечение за промяна вида на сечта през 2023 г. в гори, държавна собственост, стопанисвани от ТП ДЛС Дунав", с местоположение ПИ с идентификатори 63668.142.12 и 63668.142.35 по КК и КР на с. Ряхово, общ. Сливо поле

Писмо до възложителя с изх. И-3943/19.09.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3943/19.09.2023 г., относно ИП/ПП за "Подпомагане развитието на стопанството с отглеждането на пчелни семейства в землището на с. Търновци, общ. Тутракан", с местоположение горски подотдел 57-к2 в землището на с. Търновци, общ. Тутракан

Писмо до възложителя с изх. И-3942/19.09.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3942/19.09.2023 г., относно ИП/ПП за "Изработване на Подробен устройствен ппан - План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 38830.203.27 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Костанденец, общ. Цар Калоян с цел отреждане за Обществено и делово обслужване и осигуряване на възможност за разполагане на Къмпинг, състоящ се от бани, тоалетни, чешми, огнища, бунгала и площадка за каравани и 5 бр. преместваеми къщи, със застроена площ по 30.00 кв. м, с обща застроена площ до 800.00 кв.м."

Писмо до възложителя с изх. И-3932/19.09.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3932/19.09.2023 г., относно ИП/ПП за "Увеличаване на икономическия размер на стопанство", с местоположение ПИ с идентификатори 54105.27.50, 54105.27.51, 54105.27.132, 54105.27.133, 54105.27.134, 54105.27.135 и 54105.32.8 по КК и КР на с. Осенец, общ. Разград

Писмо до възложителя с изх. И-3933/19.09.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3933/19.09.2023 г., относно ИП/ПП за "Изменение по чл. 154 от ЗУТ на обект: Смесен магазин, Пункт за изкупуване на орехи и ядки и офиси в УПИ № VI-1045, кв. 61, с. Ясеновец, общ. Разград"

Писмо до възложителя с изх. И-3931/19.09.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3931/19.09.2023 г., относно ИП/ПП за "Вътрешно преустройство – приобщаване на балкон и изграждане на стълба за присъединяване на прилежащо таванско помещение № 7 към апартамент с идентификатор 63427.2.2208.11.8, ул. "Шести септември" № 33, ет. 4, гр. Русе, общ. Русе"

Галерия