За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писма до възложителите по чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС

Писмо до възложителя с изх. И-1868/04.05.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-1868/04.05.2023 г., относно ИП/ПП за "Развитие и разширяване на съществуващо стопанство с отглеждане на пчелни семейства, трайни насаждения и зеленчуци", с местоположение ПИ 87504.11.11 по КККР на с. Яребица

Писмо до възложителя с изх. И-1858/04.05.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-1858/04.05.2023 г., относно ИП/ПП за "Промяна предназначението от земеделска в горска територия на поземлени имоти в землището на с. Босилковци общ. Бяла", с местоположение ПИ 05743.18.28, 05743.49.112, 05743.49.115, 05743.132.167, 05743.79.216, 05743.79.217, 05743.99.258, 05743.99.259, 05743.58.262, 05743.115.263, 05743.48.27, 05743.48.39, 05743.49.25, 05743.49.26, 05743.52.7, 05743.53.1, 05743.59.1, 05743.93.1, 05743.97.1, 05743.98.1, 05743.100.1 и 05743.122.1 по КККР на с. Босилковци

Писмо до възложителя с изх. И-1857/04.05.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-1857/04.05.2023 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на площадка за изчакване (паркинг) на тежкотоварни коли в собствена складова база за пакетирани минерални торове", с местоположение УПИ I-503, кв. 41 по плана на с. Долна студена

Писмо до възложителя с изх. И-1852/04.05.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-1852/04.05.2023 г., относно ИП/ПП за "Реконструкция и рехабилитация на улиците и тротоарите към тях на територията на община Ситово", с местоположение ул. "Дванадесета" от О.Т.11 до О.Т.12 в с. Поляна, общ. Ситово

Писмо до възложителя с изх. И-1842/04.05.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-1842/04.05.2023 г., относно ИП/ПП за "Горскостопански план и план за дейностите по опазване на горските територии от пожари на Община Сливо поле, област Русе", с местоположение територията на община Сливо поле

Галерия