За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Провеждане на консултации по ДОСВ

Обществен достъп до ДОСВ с възложител Община Цар Калоян

На основание чл. 25, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ, бр. 73/2007 г., изм. и доп., бр. 3/2018 г.), Регионалната инспекция по околна среда и води – Русе публикува доклад за оценка на степента на въздействие върху защитените зони за Общ устройствен план (ОУП) на Община Цар Калоян.

В срок 30 дни, считано от 25.04.2023 г., всички заинтересувани лица могат да депозират писмени мотивирани становища по доклада за оценка на степента на въздействие.

ДОСВ на ОУП на община Цар Калоян

Графичната част към ДОСВ на ОУП на община Цар Калоян можете да намерите в Публичния регистър на процедурите по ЕО на адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/5069

Обществен достъп до ДОСВ с възложител „Скални материали” АД

На основание чл. 15, ал. 1 и чл. 16, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда – Наредбата за ОВОС (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп., … ДВ, бр. 67/2019 г.), РИОСВ-Русе осигурява обществен достъп до доклади по оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ и оценка за степента на въздействие /ОСВ/ върху защитените зони за инвестиционно предложение - “Разработване на кариера за добив на варовици  и  производство на трошено-каменни фракции в находище “Тетово” – участък “Тетово-2” в землищата на с. Тетово, общ. Русе и с. Беловец, общ. Кубрат”.

Възложител на инвестиционното предложение е „Скални материали” АД.

Документацията по ОВОС е достъпна за преглед и запознаване всеки работен ден от 9.00 часа до 17.30 часа в Дирекция „Превантивна дейност“ на РИОСВ-Русе, както и чрез Публичния регистър с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес:   https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/16107

Галерия