За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Решения за прекратяване на процедури по ОС

Решение № РУ-05-ОС-П/2022 г.

Решение № РУ-05-ОС-П/2022 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава втора от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп… ДВ бр. 106/2021 г.) за ИП за „Рязане и премахване на дървесна и храстовидна растителност от територията на с. Старо село”. Решението се намира в РИОСВ-Русе, Дирекция „Превантивна дейност”, като достъпът до него се осъществява по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-04-ОС-П/2022 г.

Решение № РУ-04-ОС-П/2022 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава втора от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп… ДВ бр. 106/2021 г.) за ИП за „Добавяне на площадка № 2 в землището на град Русе и гр. Мартен към Разрешение № 10-ДО-717-00 от 06.12.2016 г.”. Решението се намира в РИОСВ-Русе, Дирекция „Превантивна дейност”, като достъпът до него се осъществява по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-03-ОС-П/2022 г.

Решение № РУ-03-ОС-П/2022 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава втора от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп… ДВ бр. 3/2018 г.) за ИП/ППП за „Обследване, анализ и извършване на ремонтно-възстановителни дейности на язовирната стена на яз. „Цар Калоян 3” и съоръженията към нея”. Решението се намира в РИОСВ-Русе, Дирекция „Превантивна дейност”, като достъпът до него се осъществява по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-02-ОС-П/2022 г.

Решение № РУ-02-ОС-П/2022 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава втора от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп… ДВ бр. 3/2018 г.) за ИП/ППП за Изработване на Подробен устройствен план- изменение на план за застрояване /ПУП-ИПЗ/ на УПИ XXVI-71, кв. 1021 (ПИ с идентификатор 63427.8.71) по плана на гр. Русе. Решението се намира в РИОСВ-Русе, Дирекция “Превантивна дейност”, като достъпът до него се осъществява по реда на Закона за достъп до обществена информация

Решение № РУ-01-ОС-П/2022 г.

Решение № РУ-01-ОС-П/2022 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава втора от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп… ДВ бр. 3/2018 г.) за ИП/ППП: „Изграждане на предприятие и съоръжения за преработка на диня и семена от диня“. Решението се намира в РИОСВ-Русе, Дирекция “Превантивна дейност”, като достъпът до него се осъществява по реда на Закона за достъп до обществена информация

Решение № РУ-13-ОС-П/2021 г.

Решение № РУ-13-ОС-П/2021 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава втора от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп… ДВ бр. 3/2018 г.) за инвестиционното предложение „Промяна начина на трайно ползване на пасища, мери в земеделски земи”, с местоположение поземлени имоти с идентификатори 02097.62.97 и 02097.69.358 по КК и КР на с. Бабук, общ. Силистра, поземлен имот с идентификатор 06032.20.714 по КК и КР на с. Брадвари, общ. Силистра, поземлени имоти с идентификатори 07329.23.63 и 07329.49.2 по КК и КР на с. Българка, общ. Силистра, поземлен имот с идентификатор 10834.38.23 по КК и КР на с. Ветрен, общ. Силистра, поземлен имот с идентификатор 41143.147.51 по КК и КР на с. Калипетрово, общ. Силистра, поземлени имоти с идентификатори 68254.2.193 и 68254.6.321 по КК и КР на с. Срацимир, общ. Силистра, поземлен имот с идентификатор 70665.1.86 по КК и КР на с. Сърпово, общ. Силистра, поземлен имот с идентификатор 78358.7.85 по КК и КР на с. Ценович, общ. Силистра. Решението се намира в РИОСВ-Русе, Дирекция “Превантивна дейност”, като достъпът до него се осъществява по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-12-ОС-П/2021 г.

Решение № РУ-12-ОС-П/2021 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава втора от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп… ДВ бр. 3/2018 г.) за инвестиционното предложение „Промяна начина на трайно ползване на имот от пасище в нива”, с местоположение ПИ 00240.52.33 по КК и КР на с. Алеково, община Алфатар, област Силистра, м. „ГЕЛЕНДЖИКА”. Решението се намира в РИОСВ-Русе, Дирекция „Превантивна дейност”, като достъпът до него се осъществява по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-11-ОС-П/2021 г

Решение № РУ-11-ОС-П/2021 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава втора от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп… ДВ бр. 3/2018 г.) за инвестиционното предложение „Изграждане на целодневен център за деца от 3 до 6 години”, с местоположение ПИ 120042 в землището на с. Паисиево, община Дулово, област Силистра. Решението се намира в РИОСВ-Русе, Дирекция “Превантивна дейност”, като достъпът до него се осъществява по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-10-ОС-П/2021 г.

Решение № РУ-10-ОС-П/2021 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава втора от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп… ДВ бр. 3/2018 г.) за инвестиционното предложение „Възстановяване и поддържане на съществуващ воден обект”, с местоположение ПИ с идентификатор 20849.10.23 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Джулюница, община Ценово, област Русе. Решението се намира в РИОСВ-Русе, Дирекция “Превантивна дейност”, като достъпът до него се осъществява по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Галерия