За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Решения за прекратяване на процедури по ОС

Решение № РУ-01-ОС-П/2024 г.

 Решение № РУ-01-ОС-П/2024 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава втора от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр. 73/2007 г.., изм. и доп… ДВ бр. 106/2021 г.) за ИП/ППП : „Напорен водопровод за напояване на земеделски култури в землището на село Черешово и село Малко Враново, община Сливо поле”. Решението се намира в РИОСВ-Русе, Дирекция „Превантивна дейност“, като достъпът до него се осъществява по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-06-ОС-П/2023 г.

Решение № РУ-06-ОС-П/2023 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава втора от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр. 73/2007 г.., изм. и доп… ДВ бр. 106/2021 г.) за ИП/ППП : „Изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) в обхват: Проект на Подробен устройствен план – план за застрояване и парцеларен план (ПУП- ПЗ и ПП) за ПИ с идентификатор 55186.122.11 по КККР на с. Паисиево, общ. Дулово; Инвестиционен проект за обект: Склад за съхранение на селскостопанска продукция” с местоположение: ПИ с идентификатор 55186.122.11 по КК и КР на с. Паисиево. Решението се намира в РИОСВ-Русе, Дирекция „Превантивна дейност“, като достъпът до него се осъществява по реда на Закона за достъп до обществена информация

Решение № РУ-05-ОС-П/2023 г.

Решение № РУ-05-ОС-П/2023 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава втора от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр. 73/2007 г.., изм. и доп… ДВ бр. 106/2021 г.) за ИП/ППП : „Инсталиране на високо автоматични линии за монтаж на електронни компоненти – SMD (Surface Mount Device) в помещение за монтаж на електронни компоненти (чиста стая) в производствено-складова база” с местоположение: ПИ с идентификатор 63427.333.123 по КК и КР на град Русе. Решението се намира в РИОСВ-Русе, Дирекция „Превантивна дейност“, като достъпът до него се осъществява по реда на Закона за достъп до обществена информация

Решение № РУ-04-П/2023 г.

Решение № РУ-04-П/2023 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава втора от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр. 73/2007 г.., изм. и доп… ДВ бр. 106/2021 г.) за ИП/ППП : „Разполагане на мобилен бетонов възел за строителна площадка за изграждане на Анаеробна инсталация за разделно събирани биоразградими отпадъци на територията на РСУО Русе“, с местоположение ПИ с идентификатор 63427.60.23 по КК и КР на гр. Русе. Решението се намира в РИОСВ-Русе, Дирекция „Превантивна дейност“, като достъпът до него се осъществява по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-03-ОС-П/2023 г.

Решение № РУ-03-ОС-П/2023 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава втора от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп… ДВ бр. 106/2021 г.) за ИП/ППП: „Прочистване на ПИ с идентификатори 39832.130.174 (идентичен с имот 130174) и 39832.130.175 (идентичен с имот 130175) по КК и КР на с. Кривня, общ. Ветово от прорастли върби и храстова растителност, пречещи на нормалната им експлоатация”. Решението се намира в РИОСВ-Русе, Дирекция „Превантивна дейност”, като достъпът до него се осъществява по реда на Закона за достъп до обществена информация  

Решение № РУ-02-ОС-П/2023 г.

Решение № РУ-02-ОС-П/2023 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава втора от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп… ДВ бр. 106/2021 г.) за ИП/ППП: „Почистване и подравняване на земеделски земи, находящи се в обл. Русе, обл. Русе, общ. Иваново, с. Божичен, ПИ 04981.59.19, 04981.60.1, 04981.62.105, 04981.60.3, 04981.60.2, 04981.58.17 и 04981.62.179”. Решението се намира в РИОСВ-Русе, Дирекция „Превантивна дейност”, като достъпът до него се осъществява по реда на Закона за достъп до обществена информация  

Решение № РУ-19-ОС/2023 г.

Решение № РУ-19-ОС/2023 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателното въздействие на инвестиционно предложение (ИП) за „Промяна предназначението от земеделска в горска територия на поземлени имоти в землищата на гр. Бяла, село Бистренци, с. Дряновец, село Стърмен, с. Ботров, с. Полско Косово, община Бяла”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, видове растения и животни, и техните местообитания, предмет на опазване в защитени зони BG0000610 „Река Янтра” и BG0000231 „Беленска гора” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна

Решение № РУ-01-ОС-П/2023 г.

Решение № РУ-01-ОС-П/2023 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава втора от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп… ДВ бр. 106/2021 г.) за ИП/ППП: „Изсичане и почистване от дървесна и храстова растителност в ПИ с идентификатор 34134.5.24, съгласно кадастралната карта и кадастралния регистър (КККР) на с. Йорданово, община Силистра, област Силистра”. Решението се намира в РИОСВ-Русе, Дирекция „Превантивна дейност”, като достъпът до него се осъществява по реда на Закона за достъп до обществена информация

Решение № РУ-09-ОС-П/2022 г.

Решение № РУ-09-ОС-П/2022 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава втора от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп… ДВ бр. 106/2021 г.) за ИП за „Почистване от дървесна и храстовидна растителност на отводнителен канал, 500 м. след язовирната стена в землището на село Българка, община Силистра”. Решението се намира в РИОСВ-Русе, Дирекция „Превантивна дейност”, като достъпът до него се осъществява по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Галерия