За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Решения за прекратяване на процедури по ОС

Решение № РУ-02-ОС-П/2022 г.

Решение № РУ-02-ОС-П/2022 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава втора от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп… ДВ бр. 3/2018 г.) за ИП/ППП за Изработване на Подробен устройствен план- изменение на план за застрояване /ПУП-ИПЗ/ на УПИ XXVI-71, кв. 1021 (ПИ с идентификатор 63427.8.71) по плана на гр. Русе. Решението се намира в РИОСВ-Русе, Дирекция “Превантивна дейност”, като достъпът до него се осъществява по реда на Закона за достъп до обществена информация

Решение № РУ-01-ОС-П/2022 г.

Решение № РУ-01-ОС-П/2022 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава втора от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп… ДВ бр. 3/2018 г.) за ИП/ППП: „Изграждане на предприятие и съоръжения за преработка на диня и семена от диня“. Решението се намира в РИОСВ-Русе, Дирекция “Превантивна дейност”, като достъпът до него се осъществява по реда на Закона за достъп до обществена информация

Решение № РУ-13-ОС-П/2021 г.

Решение № РУ-13-ОС-П/2021 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава втора от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп… ДВ бр. 3/2018 г.) за инвестиционното предложение „Промяна начина на трайно ползване на пасища, мери в земеделски земи”, с местоположение поземлени имоти с идентификатори 02097.62.97 и 02097.69.358 по КК и КР на с. Бабук, общ. Силистра, поземлен имот с идентификатор 06032.20.714 по КК и КР на с. Брадвари, общ. Силистра, поземлени имоти с идентификатори 07329.23.63 и 07329.49.2 по КК и КР на с. Българка, общ. Силистра, поземлен имот с идентификатор 10834.38.23 по КК и КР на с. Ветрен, общ. Силистра, поземлен имот с идентификатор 41143.147.51 по КК и КР на с. Калипетрово, общ. Силистра, поземлени имоти с идентификатори 68254.2.193 и 68254.6.321 по КК и КР на с. Срацимир, общ. Силистра, поземлен имот с идентификатор 70665.1.86 по КК и КР на с. Сърпово, общ. Силистра, поземлен имот с идентификатор 78358.7.85 по КК и КР на с. Ценович, общ. Силистра. Решението се намира в РИОСВ-Русе, Дирекция “Превантивна дейност”, като достъпът до него се осъществява по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-12-ОС-П/2021 г.

Решение № РУ-12-ОС-П/2021 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава втора от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп… ДВ бр. 3/2018 г.) за инвестиционното предложение „Промяна начина на трайно ползване на имот от пасище в нива”, с местоположение ПИ 00240.52.33 по КК и КР на с. Алеково, община Алфатар, област Силистра, м. „ГЕЛЕНДЖИКА”. Решението се намира в РИОСВ-Русе, Дирекция „Превантивна дейност”, като достъпът до него се осъществява по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-11-ОС-П/2021 г

Решение № РУ-11-ОС-П/2021 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава втора от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп… ДВ бр. 3/2018 г.) за инвестиционното предложение „Изграждане на целодневен център за деца от 3 до 6 години”, с местоположение ПИ 120042 в землището на с. Паисиево, община Дулово, област Силистра. Решението се намира в РИОСВ-Русе, Дирекция “Превантивна дейност”, като достъпът до него се осъществява по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-10-ОС-П/2021 г.

Решение № РУ-10-ОС-П/2021 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава втора от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп… ДВ бр. 3/2018 г.) за инвестиционното предложение „Възстановяване и поддържане на съществуващ воден обект”, с местоположение ПИ с идентификатор 20849.10.23 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Джулюница, община Ценово, област Русе. Решението се намира в РИОСВ-Русе, Дирекция “Превантивна дейност”, като достъпът до него се осъществява по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-09-ОС-П/2021 г.

Решение № РУ-09-ОС-П/2021 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава втора от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп… ДВ бр. 3/2018 г.) за План-извлечение за промяна вида и интензивността на сечта за 2022 г. в гори, държавна собственост, стопанисвани от ДГС „Силистра”, с местоположение поземлени имоти с идентификатори: 00895.134.7, 00895.130.503 по КК и КР на гр. Айдемир, 57577.124.2 по КК и КР на с. Попина, 68299.39.130, 68299.39.132 по КК и КР на с. Сребърна, 67526.50.7 по КК и КР на с. Смилец, 68254.35.1 по КК и КР на с. Срацимир, 07329.61.165 по КК и КР на с. Българка, 04145.54.1 по КК и КР на с. Бистра, 40751.21.1, 40751.22.3 по КК и КР на с. Кутловица, 00240.61.12, 00240.61.7, 00240.62.3, 00240.61.20, 00240.61.21 по КК и КР на с. Алеково, 10210.83.11, 10210.81.6 по КК и КР на с. Васил Левски, 14948.403.3 по КК и КР на с. Главан, 35938.402.10, 35938.402.7 по КК и КР на с. Каменци, 21693.34.114 по КК и КР на с. Добротица, 00415.175.5, 00415.174.502 по КК и КР на гр. Алфатар, 57604.54.1 по КК и КР с. Попкралево, 69804.81.1 по КК и КР на с. Стрелково, 17333.43.106 по КК и КР на с. Господиново, 39462.80.10 по КК и КР на с. Кранево, 81712.27.1 по КК и КР на с. Чуковец, 32839.52.1 по КК и КР на с. Искра, 51901.41.2, 51901.41.4, 51901.42.3 по КК и КР на с. Нова Попина, 34134.46.1, 34134.45.6 по КК и КР на с. Йорданово, 68357.402.1 по КК и КР на с. Средище, 20047.12.110 по КК и КР на с. Давидово, 57724.10.7, 57724.61.5 по КК и КР на с. Попрусаново, 57889.30.101 по КК и КР на с. Посев, 57306.71.1 по КК и КР на с. Полковник Чолаково. Решението се намира в РИОСВ-Русе, Дирекция “Превантивна дейност”, като достъпът до него се осъществява по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-08-ОС-П/2021 г.

Решение № РУ-08-ОС-П/2021 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава втора от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп… ДВ бр. 3/2018 г.) за ИП/ППП: „Модернизация на земеделско стопанство”,    с местоположение: поземлен имот с идентификатор 51768.128.3 (НТП: „Пасище”) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Нисово, община Иваново, област Русе и самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.8.81.1.4 по КК и КР на град Русе, община Русе, област Русе. Решението се намира в РИОСВ-Русе, Дирекция “Превантивна дейност”, като достъпът до него се осъществява по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-07-ОС-П/2021 г.

Решение № РУ-07-ОС-П/2021 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава втора от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп… ДВ бр. 3/2018 г.) за ИП/ППП: „Изграждане на фотоволтаична електрическа централа с мощност до 30 кW”, с местоположение УПИ VIII-122, кв. 10 по плана на с. Бистренци, община Бяла, област Русе. Решението се намира в РИОСВ-Русе, Дирекция “Превантивна дейност”, като достъпът до него се осъществява по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Галерия