За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Решение № РУ-7-ЕО/2013 г.

  • 18 Септември 2013 |

Решение № РУ-7-ЕО/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 11449.20.18 (нива) в землището на с. Владимировци, общ. Самуил, предвиждащ промяна предназначението на земята с отреждане за производствени и складови нужди (разкрояване и складиране на дървен материал).

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 19.09.2013г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Галерия