За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Решение № РУ 3-4/2013 г.

  • 29 Октомври 2013 |

Решение № РУ 3-4/2013 г. за одобряване осъществяването на инвестиционно предложение за „Увеличаване на капацитета на инсталация за интензивно отглеждане на птици (подрастващи родители за бройлери и родителски стада за бройлери) от 625 174 на 1 058 010 броя места за птици” с местоположение имоти с номера 000175 и 000227 в землището на с. Червена вода, общ. Русе /издадено на 30.10.2013 г./.

Решението е оповестено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 30.10.2013 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Галерия