За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Решение № РУ-24-П/2013 г.

  • 23 Октомври 2013 |

Решение № РУ-24-П/2013 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за инвестиционно предложение за “Обособяване на площадка за събиране и временно съхранение на опасни и неопасни отпадъци”, с местоположение: поземлен имот с идентификатор 66425.514.479 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Силистра

Решението е оповестено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 24.10.2013 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Галерия