За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Решение № РУ-87-ПР/2013 г.

  • 17 Ноември 2013 |

Решение № РУ-87-ПР/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за „Изграждане на система от водочерпателен и реинжекционен кладенец, предназначена за водоснабдяване с подземни води на термопомпена климатична инсталация на съществуваща офис сграда и складова база”, с местоположение: поземлен имот с идентификатор 63427.8.1185 по кадастралната карта на гр. Русе, съгласно скица № 2356/19.03.2013г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Русе, при следните координати на предвидените сондажи в система BG70:

СК-1 – Y (изток) 9484197.9; X (север) 4756656.8

СК-2 – Y (изток) 9484242.8; X (север) 4756678.6

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ – Русе /сграда на бул. „Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 18.11.2013 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Галерия