За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Решение № РУ-25-П/2013 г.

  • 18 Ноември 2013 |

Решение № РУ-25-П/2013 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за инвестиционно предложение за “Разработване на кариера за добив на строителни материали – варовици и производство на трошено-каменни фракции в находище “Тетово” – участък “Тетово-2”, с местоположение: землищата на с. Тетово, общ. Русе и с. Беловец, общ. Кубрат.

Решението е оповестено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 19.11.2013 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Галерия