За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Решение № РУ-26-П/2013 г.

  • 28 Ноември 2013 |

Решение № РУ-26-П/2013 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за инвестиционно предложение за „Изграждане на система за аварийно понижаване нивото на водите в защитена местност „Гарвански блата”, с. Гарван, община Ситово”, с местоположение: защитена местност „Гарвански блата”, в землището на с. Гарван, община Ситово.

Решението е оповестено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 29.11.2013 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Галерия