За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Изходящ № АО 6642/08.01.2014 г.

  • 07 Януари 2014 |

Съобщение за инвестиционно предложение за „ Изграждане на инсталация за производство на биогаз чрез преработка на биомаса и Ко-генерационна инсталация за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия” с местоположение: УПИ ІІІ-277, кв. 175 по плана на гр. Исперих

Галерия