За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Решение № РУ-30-ПР/2014 г.

  • 08 Април 2014 |

Решение № РУ-30-ПР/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за “Изграждане на инсталация за компостиране на биоразградими отпадъци от  растителен и животински произход, както и утайки от ПСОВ”, с местоположение: УПИ V-24 и УПИ VI-24, кв. 3 по плана на с. Градина, общ. Лозница.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ – Русе /сграда на бул. „Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 09.04.2014 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Галерия