За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Решение № РУ-33-ПР/2014 г.

  • 15 Април 2014 |

Решение № РУ-33-ПР/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за „Изграждане на комплексен обект: газоснабдителна станция за природен газ, пункт за пълнене на бутилки с пропан-бутан и пункт за периодични технически прегледи на автомобили”, с местоположение: поземлен имот с идентификатор 66425.501.3017 по КК и КР на гр. Силистра

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ – Русе /сграда на бул. „Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 16.04.2014 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Галерия