За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Изходящ № АО-5076-(2)-23.12.2019 г.

  • 23 Декември 2019 |

Съобщение за инвестиционно предложение за:   

•   Промяна на площадка за предварително съхранение на отпадъци с кодове 15 01 01, 15 01 02, 15 01 07, 15 02 02*, 15 01 10* и 12 01 03 и обособяване на нов участък за предварително съхранение на площадката на „Биовет“ АД – Клон Разград; 

•   Монтаж на лентова сушилня за сушене на утайки от пречиствателна станция за отпадъчни води, мицел и перлитени утайки за достигане до влажност под 40 % за  последващо използване в горивна инсталация за оползотворяване на опасни и неопасни отпадъци с оператор „Грийнбърн“ ЕООД;

•   Включване на производствените и битови отпадъчни води, генерирани от производствената дейност на инсталация за производство на имуногенни фармацевтични продукти, в съществуващата заводска канализация и от там към пречиствателна станция за отпадъчни води на „Биовет“ АД – Клон Разград

Галерия