За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Съобщение за провеждане на консултации на ЕО на Програмата за "Морско дело и рибарство 2014-2020 г."

  • 15 Септември 2014 |

Съобщение за провеждане на консултации

За Екологична оценка на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г.,изготвена съгласно изискванията на Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (обн. ДВ бр. 57 от 2 Юли 2004 г., посл. изм. ДВ бр. 94 от 30 Ноември 2012 г.)

 

1. Информация за възложителя:

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, гр. София 1606, бул. „Христо Ботев“ № 17.

Лица за контакти:

Цветанка Палазова, директор на Дирекция „Европейски фонд за рибарство”, Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури и Ръководител на Управляващия орган на „Оперативна програма за развитие на сектор рибарство” 2007-2013 г.

Тел/факс/е-mail: 02/8051-695, факс: 02/80 51 686, е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 

Лъчезар Золев, Началник на отдел „Програмиране и мониторинг”, Д ЕФР, 02/8051 602 факс: 02/80 51 686, е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Стоян Урумов, Главен експерт в отдел „Програмиране и мониторинг”, Д ЕФР 02/8051 602, е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

2. Обща информация за предложената Програма.

а) основание за изготвяне на Програмата – С Решение № 328 на Министерския съвет от 25 април 2012 г. за одобряване на списък с тематичните цели, които да бъдат включени в Договора за партньорство на Република България за програмния период 2014-2020 г., списък с програми и водещо ведомство за разработването на всяка програма, Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) бе определена за водеща институция за подготовка на Програма за морско дело и рибарство (ПМДР), финансирана от Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР) през програмен период 2014-2020 г. Отговорна дирекция в рамките на ИАРА по разработване на ПМДР 2014-2020 е Дирекция „Европейски фонд за рибарство”, съгласно чл. 16, ал. 1 от Устройствения правилник на ИАРА. При разработване на оперативната програма се използва опитът, който дирекцията има в програмирането, управлението и изпълнението на Оперативна програма за развитие на сектор рибарство 2007-2013 г., в качеството си на Управляващ орган.

б) период на действие и етапи на изпълнение на Програмата – периодът на действие на ПМДР 2014-2020 г. до приключване на всички проекти, финансирани по програмата е 01.01.2014 г. - 31.12.2022 г.

в) териториален обхват – ПМДР 2014-2020 г. е с национален обхват, като по-голямата част от предвидените допустими дейности по съответните Приоритетни оси се отнасят за морски райони.

г) засегнати елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ) – не се предвижда.

д) основни цели на Програмата – Стратегията на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. подпомага осъществяването на основните цели и приоритети на ЕС за периода 2014-2020 г., насочени към жизнеспособност, конкурентоспособност и екологична устойчивост в секторите на рибарството и аквакултурата и насърчаване на социалното сближаване и разкриването на работни места в зависими от рибарството общности. По този начин тя подкрепя постигането на целите на Стратегията „Европа 2020“ за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж.

ПМДР 2014-2020 г. ще допринесе за реализирането на следните тематични цели на Общата стратегическа рамка:

–          3. Повишаване на конкурентоспособността на малките и средните предприятия и на селскостопанския сектор и на сектора на рибарството и аквакултурите;

–          4. Подпомагане на преминаването към нисковъглеродна икономика във всички сектори;

–          6. Съхраняване и опазване на околната среда и ефективно използване на ресурсите;

–          8. Насърчаване на устойчивата и качествена заетост и подкрепа за мобилността на работната сила.

ПМДР 2014-2020 г. е изготвена в съответствие с Националната програма за реформи, която е насочена към дефиниране на ключови национални политики с оглед изпълнение на Стратегията „Европа 2020“.

Предложените мерки в ПМДР 2014-2020 г. ще съдействат за постигане на приоритетите и за преодоляване на идентифицираните нужди в Националната програма за развитие „България 2020”.

Целите и мерките в сектора на аквакултурата са съвместими и ще подпомагат реализирането на приоритетите, определени в Многогодишния национален стратегически план за развитието на аквакултурите в България (2014-2020).

ПМДР 2014-2020 г. ще подкрепи постигане на целите на Дунавската стратегия на ЕС, чрез реализирането на проекти в определени приоритетни области.

Заложените мерки в ПМДР 2014-2020 г. ще съдействат за реализацията на стратегията „Син растеж“ в подкрепа на устойчивия растеж в морските отрасли.

Съобразени са също така заложените приоритети и мерки в Споразумението за партньорство на република България, очертаващо помощта от ЕСИФ за периода 2014-2020 г.

 Последният вариант на ПМДР 2014-2020 г. от месец септември, 2014 г. е изготвен съгласно проекта на формуляр и насоки за съдържанието на оперативната програма.

Програмата допринася за постигане на определените шест приоритета за рибарството и аквакултурите на ЕФМДР: 

Приоритет 1: Насърчаване на устойчиво в екологично отношение, иновативно, конкурентоспособно и основано на знания рибарство, характеризиращо се с ефективно използване на ресурсите.

ПМДР 2014-2020 г. ще допринесе за постигане на основната специфична цел за  намаляване на въздействието на рибарството върху морската среда, включително избягване и намаляване, доколкото е възможно, на нежелания улов.

Мерките по специфичната цел за опазване и възстановяване на водното биологично разнообразие и на водните екосистеми ще подкрепятопазване и развитие на водната флора и фауначрез управлението, възстановяването и мониторинга на обекти по „НАТУРА 2000“, които са засегнати от риболовни дейности и рехабилитацията на водите във вътрешни водоеми в съответствие с Директива 2000/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета.

Ще се използват възможностите на ЕФМДР за окончателното преустановяване на риболовните дейности.

Предвиждат се и мерки в подкрепа на специфичната цел за подобряване на конкурентоспособността и жизнеспособността на предприятията в сектора на рибарството.

Подпомагането на инвестиции за подобряване на инфраструктурата в рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки ще се осъществи в съответствие с концепцията за развитието на рибарската инфраструктура.

Мерките, които ще бъдат подкрепени по Приоритет 1, включват:

Диверсификация и нови форми на доход.

Мярката ще подпомага инвестиции, допринасящи за диверсифицирането на доходите на рибарите чрез развиването на допълващи дейности, включително инвестиции на борда на корабите, риболовен туризъм, ресторанти, екологични услуги, свързани с рибарството и образователни дейности в областта на рибарството.

Здраве и безопасност.

Мярката ще подпомага инвестиции на борда или в индивидуално оборудване за подобряване на хигиената, здравето, безопасността и условията на труд на рибарите, при условие че посочените инвестиции надхвърлят изискванията съгласно правото на Съюза или националното право.

Окончателно преустановяване на риболовните дейности.

Ще се подпомагат мерки за окончателното преустановяване на риболовните дейности чрез скрапиране на риболовните кораби или чрез модифициране на корабите за извършване на дейности, различни от търговския риболов.

Ограничаване на въздействието на риболова върху морската среда и за адаптиране на риболова към защита на видовете.

Мярката ще подпомага инвестиции:

-         в оборудване за подобряване на избирателността на риболовните уреди;

-         на борда на кораба или в оборудване, което осигурява прекратяването на изхвърлянето чрез избягване и намаляване на нежелания улов на запаси с търговско значение или което е свързано с нежелания улов, който трябва да бъде разтоварен на сушата;

-         в оборудване за ограничаване и когато е възможно, премахване на физическото и биологичното въздействие на риболова върху съответната екосистема или морското дъно;

-         в оборудване за защита на риболовните уреди и улова от бозайници и птици.

Иновации, свързани с опазването на морските биологични ресурси.

Мярката ще подпомага разработването или въвеждането на нови технически или организационни знания, водещи до намаляване на въздействието от риболовните дейности върху околната среда, включително по-добри риболовни техники и по-висока избирателност на риболовните уреди, или постигането на по-устойчиво използване на морските биологични ресурси и съвместно съществуване със защитените хищници.

Опазване и възстановяване на морското биологично разнообразие и екосистеми и компенсационни режими в рамките на устойчивите риболовни дейности.

Мярката ще подпомага:

-         събиране на отпадъци в морето от рибарите;

-         изграждане, монтаж или осъвременяване на стационарни или преносими съоръжения, целящи опазването и развитието на морската флора и фауна;

-         принос за по-доброто управление или съхранение на морските биологични ресурси;

-         подготовка, включително проучвания, изготвяне, мониторинг и актуализиране на планове за опазване и управление на дейностите, свързани с риболова, по отношение на обекти по „НАТУРА 2000“ и специални защитени територии, посочени в Директива 2008/56/ЕО и свързани с други специални местообитания;

-         управление, възстановяване и мониторинг на обекти по „НАТУРА 2000“;

-         управление, възстановяване и мониторинг на морските защитени територии и др.

Добавена стойност, качество на продуктите и използване на нежелания улов.

Мярката ще подпомага:

-         инвестиции, които добавят стойност към продуктите от риболов, по-специално като позволяват на рибарите да извършват преработване, предлагане на пазара и пряка продажба на собствения си улов;

-         иновативни инвестиции на борда на корабите, които водят до повишаване на качеството на продуктите от риболов.

Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки.

Мярката ще подпомага инвестиции за подобряване на инфраструктурата в рибарските пристанища, рибните борси, кейовете за разтоварване и покритите лодкостоянки, включително инвестиции в съоръжения за събиране на отпадъци и на морски отпадъци. Подпомагането по тази мярка не покрива изграждането на нови пристанища, нови кейове за разтоварване или нови рибни борси.

Приоритет 2: Насърчаване на устойчиви в екологично отношение, иновативни, конкурентоспособни и основани на знания аквакултури, характеризиращи се с ефективно използване на ресурсите.

Основна цел в рамките на този приоритет е подпомагане за засилването на технологичното развитие, иновациите и трансфера на знания в аквакултурата.

Предвижда се и помощ за постигане на специфичната цел за подобряване на конкурентоспособността и жизнеспособността на предприятията в сектора на аквакултурите, включително подобряване на безопасността и условията на труд, по-специално на МСП.

Ще се подпомагат и  стопанствата, за да преминат към екологосъобразни производства, и за насърчаване на развитието на биологични аквакултури.

Прилагането на методи за производство на аквакултури, съвместими със специфичните нужди на околната среда и обект на специфични изисквания за управление в зоните по НАТУРА 2000, също могат да получат подкрепа.

Мерките, които ще бъдат подкрепени по Приоритет 2, включват:

Иновации.

Мярката ще подпомага операции, които имат за цел:

-         да се развият техническите, научните или организационните знания в стопанствата за аквакултури, с които по-специално се понижава въздействието върху околната среда, намалява се зависимостта от рибно брашно и масло, насърчава се устойчивото използване на ресурсите в аквакултурите, подобрява се хуманното отношение към животните или се улеснява прилагането на нови, устойчиви производствени методи;

-         да се разработят или въведат на пазара нови видове аквакултури с добър пазарен потенциал, нови или значително подобрени продукти, процеси или управленски и организационни системи;

-         да се проучи техническата и икономическата осъществимост на иновативните продукти и процеси.

Продуктивни инвестиции в аквакултура.

Мярката ще подпомага:

-         продуктивните инвестиции в аквакултурите;

-         диверсификацията на продукцията на аквакултурите и отглежданите видове;

-         осъвременяването на обектите за аквакултури, включително подобряването на условията на труд и безопасност за работещите в сектора;

-         подобряването и осъвременяването, свързани със здравето на животните и хуманното отношение към тях, включително закупуване на оборудване за предпазване на стопанствата от диви хищници;

-         инвестициите в повишаване на качеството или добавената стойност на продуктите от аквакултури;

-         възстановяването на съществуващите изкуствени водоеми или лагуни, използвани за аквакултури, чрез премахване на утайките или инвестиции, насочени към предотвратяване на отлагането на утайки;

-         диверсификацията на доходите на предприятията за аквакултури чрез развиване на допълнителни дейности;

-         инвестиции, намаляващи отрицателното въздействие или повишаващи положителното въздействие върху околната среда, както и подобряването на ефективното използване на ресурсите;

-         инвестиции, водещи до значително намаляване на въздействието на предприятията за аквакултури върху потреблението и качеството на водата;

-         насърчаването на затворени системи за аквакултури, в които продуктите от аквакултури се отглеждат в затворени рециркулационни системи;

-         инвестиции в повишаването на енергийната ефективност и насърчаването на преминаването на предприятията за аквакултури към възобновяеми източници на енергия.

Насърчаване на нови производители на аквакултури, развиващи устойчиви аквакултури.

Мярката ще помага създаването на предприятия за устойчиви аквакултури от нови производители на аквакултури.

Преминаване към схеми по управление на околната среда и одитиране и към биологични аквакултури.

Мярката ще подпомага преминаването от традиционните производствени методи в областта на аквакултурите към биологични аквакултури.

Аквакултури, осигуряващи екологични услуги.

Мярката ще подпомага:

-         методи за производство на аквакултури, съвместими със специфичните нужди на околната среда и обект на специфични изисквания за управление, произтичащи от определените по НАТУРА 2000 зони;

-         разходи, пряко свързани с участие в ex–situ опазване и възпроизводство на водни животни, в рамките на програми за опазване и възстановяване на биоразнообразието, разработени от публични органи, или под техен контрол;

-         дейности, включващи опазването и подобряването на околната среда, биоразнообразието и управлението на ландшафта и традиционните характеристики на зоните за аквакултура.

Приоритет 3: Насърчаване на изпълнението на ОПОР .

Интервенциите по специфичните цели на този приоритет следва да осигурят подобряване и предоставяне на научни знания, както и подобряване на събирането и управлението на данни, на ефективна система на контрол, проверка и правоприлагане и ще позволят спазването в България на минималните стандарти при провеждането на мониторинга и контрола за целите на ОПОР. Чрез интервенциите ще се подкрепи необходимият институционален капацитет и ефективността на публичната администрация за извършването на заложените мониторинг и контрол съгласно разпоредбите на Глава 6 от Регламента за ЕФМДР.

Мерките, които ще бъдат подкрепени по този Приоритет, включват:

Контрол и изпълнение.

Списък на избраните видове дейности по тази мярка е даден в т.12.4 на ПМДР.

Събиране на данни.

Списък на дейностите по събиране на данни, които България ще извършва, е даден в т.13.1 на ПМДР.

Приоритет 4: Повишаване на заетостта и териториалното сближаване.

Интервенциите за развитие на рибарските райони ще позволят фокусирането на допълнителни ресурси в районите на България, в които рибарството и аквакултурите имат дял в местната икономика, генерират заетост или потенциал за развитието на специфичен туризъм. Предвидените мерки ще насърчат икономическия растеж, социалното приобщаване, създаването на работни места и подпомагане пригодността за заетост и трудовата мобилност, включително диверсификация на дейностите в рамките на сектора на рибарството, както и в други сектори на морската икономика.

Основен инструмент на Воденото от общностите местно развитие (ВОМР), прилагано от Местните инициативни рибарски групи (МИРГ), ще бъдат стратегиите за местно развитие.

Мерките, които ще бъдат подкрепени по Приоритет 4, включват:

Подпомагане за стратегиите за водено от общностите местно развитие;

По тази мярка ще се финансира подготвително подпомагане за местните стратегиите за ВОМР и текущи разходи и популяризиране.

Изпълнение на стратегиите за ВОМР;

По тази мярка може да се подпомага изпълнението на дейности, свързани с:

-         добавяне на стойност, създаване на работни места, привличане на младите хора и насърчаване на иновациите на всички етапи от веригата за доставка на продукти от риболов и аквакултури;

-         подпомагане на диверсификацията в рамките на риболова с търговска цел или извън него, ученето през целия живот и създаването на работни места в райони за рибарство и аквакултури;

-         подобряване и използване на екологичните дадености на районите за рибарство и аквакултури, включително операции за смекчаване на въздействието от изменението на климата;

-         насърчаване на социалното благополучие и културното наследство в районите за рибарство и аквакултури, включително рибарството, аквакултурите и морското културно наследство;

-         засилване на ролята на рибарските общности в местното развитие и управлението на местните ресурси в областта на рибарството и морските дейности.

Приоритет 5: Насърчаване на предлагането на пазара и преработването.

Ще се поощри и подпомогне създаването на организации на производителите, на асоциации от организации на производители или на междубраншови организации в секторите рибарство и аквакултура, които ще бъдат в състояние да се възползват от подкрепа по ПМДР 2014-2020 г. за оптимизиране реализация на продукцията на техните членове, както и за насърчаване на консумацията и по-добрата информираност за продуктите. Предвиждат се и мерки, осигуряващи синергия и с други съществени компоненти на новата Обща организация на пазарите (ООП) на рибни продукти и продукти от аквакултури, подкрепящи участниците по ценовата верига, които да засилят добавената стойност на рибните продукти и тази на аквакултурите.

Мерките, които ще бъдат подкрепени по Приоритет 5, включват:

Планове за производство и предлагане на пазара;

Ще се подпомага подготовката и изпълнението на планове за производство и предлагане на пазара, изготвени от организациите на производителите. 

Помощ за съхранение;

Ще се предоставя помощ за компенсиране на организации на производители и асоциации на организации на производители за съхранение на продукти от риболова.

Предлагане на пазара;

Ще се подпомага:

-         създаване на организации на производители, на асоциации от организации на производители или на междубраншови организации;

-         търсене на нови пазари и подобряване на условията за пускане на пазара на продукти от риболов и аквакултури;

-         повишаване на качеството и добавената стойност чрез улесняване на:

ü     прякото предлагане на пазара на продукти от риболов от страна на дребномащабни крайбрежни рибари или на рибари, които ловят от брега;

ü      представянето и опаковането на продукти;

-         спомагане за проследяемостта на продуктите от риболов или аквакултури.

Преработване на продуктите от риболов и аквакултури.

Мярката ще подпомага инвестиции в преработването на продукти от риболов и аквакултури, когато тези инвестиции:

-         допринасят за реализирането на икономии на енергия или намаляване на въздействието върху околната среда, включително третирането на отпадъци;

-         подобряват безопасността, хигиената, здравето и условията на труд;

-         подпомагат преработването на улов на риба от видове с търговско значение, който не може да бъде предназначен за консумация от човека;

-         са свързани с преработването на странични продукти, които се получават в резултат на основни дейности от преработването;

-         са свързани с преработването на продукти на биологичните аквакултури;

-         водят до нови или подобрени продукти, нови или подобрени процеси или нови или подобрени управленски и организационни системи".

Приоритет 6. Насърчаване на изпълнението на интегрираната морска политика.

По този приоритет ще се подпомагат операции, които допринасят за постигане на целите на интегрираното морско наблюдение, и по-специално на тези на CISE, както и такива, които допринасят за опазване на биологичното разнообразие на морската среда и на морските защитени територии по НАТУРА 2000.

е) финансиране на Програмата – ПМДР 2014-2020 г., основно ще се финансира от Европейския фонд за морско дело и рибарство (75%) и национално финансиране от държавния бюджет (25%).

ж) срокове и етапи за изготвяне на Програмата и наличие, нормативно регламентирано, на изискване за обществено обсъждане или друга форма за участие на обществеността – няма изискване за обществено обсъждане. В процеса на подготовката на Програмата ще се провеждат обсъждания със заинтересованите страни и с обществеността.

3. Орган, отговорен за приемането на Програмата и орган, отговорен за прилагането на Програмата.

Органът, отговорен за одобрение на ПМДР 2014-2020 г., е Европейската комисия. Редът за разработване на проектите на оперативни програми за следващия програмен период, тяхното внасяне, разглеждане и одобрение на национално ниво е разписан в ПМС №5/18.01.2012 г.

Управляващ орган на ПМДР 2014-2020 г. ще бъде  Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури към Министерство на земеделието и храните, която е и Управляващ орган на ОПРСР 2007-2013 г.

 

4. Място за публичен достъп – Проектът на ПМДР за периода 2014-2020 г., Екологичната оценка, Нетехническото резюме на Екологичната оценка и Съобщение за провеждане на консултации са на разположение на интересуващите се на адрес: гр. София  1606, бул. „Христо Ботев“ № 17, ет. 4, Д ЕФР, всеки работен ден от 9:00 до 17:30 часа.

Проектите на документите са публикувани на електронната страница на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури (http://oprsr.government.bg/?p=5954), в секция „Оперативна програма за развитие на сектор рибарство”, подсекция „Актуално“.

5. Време за публичен достъп – 30 дни от датата на публикуване: от 05.09.2014 г.  до 05.10.2014 г.

6. Начин за изразяване на становище – становищата и мненията могат да се депозират на място, с писма на адрес: гр. София 1606, бул. „Христо Ботев“ № 17, ет. 4, по факс: 02/80 51 686 и по електронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Галерия