За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Уведомление с Вх. № АО-5923/24.11.2021 г.

  • 24 Ноември 2021 |

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с Вх. № АО-5923/24.11.2021 г. за инвестиционно предложение за промяна на количествата третирани отпадъци на Площадка № 1 по Разрешителен документ № 10-ДО-661-03/18.10.2021 г. Местоположението на площадката е в границите на поземлен имот с идентификатор 73496.502.13 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Тутракан.  

Възложител – ЕТ „Кристал-П-92 – Пламен Добрев”, ЕИК 828010570

България в Юнеско

Галерия