За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Решение № РУ-29-П/2021 г.

  • 03 Декември 2021 |

Решение № РУ-29-П/2021 г. за прекратяване на процедура, започнала с уведомление  за инвестиционно предложение – „Водопроводно отклонение за водопойна чешма за незастроен ПИ с идентификатор 30507.28.105 (идентичен с 040105) по КККР на с. Звенимир, общ. Главиница, местност „Мера”, с възложител – Община Главиница.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски" № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 03.12.2021 г.

България в Юнеско

Галерия