За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Изходящ № АО-3504-(2)-28.07.2022 г.

  • 28 Юли 2022 |

Съобщение за инвестиционно предложение за Подробен устройствен план – План за застрояване за поземлен имот с идентификатор 63427.72.68 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, с цел създаване на устройствена основа за отреждане на терена като зона с разновидност „За техническа инфраструктура – фотоволтаичен парк“ и изграждане на фотоволтаична електроцентрала  

Галерия