За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Изходящ № АО-3505-(2)-29.07.2022 г.

  • 29 Юли 2022 |

Съобщение за инвестиционно предложение за Подробен устройствен план /ПУП/ - План за улична регулация /ПУР/ от О.Т. 10871 до  О.Т. 10875 и План за регулация и застрояване /ПРЗ/ за поземлен имот с идентификатор 63427.72.67 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, с цел създаване на устройствена основа за изграждане на фотоволтаична електрическа централа  

Галерия