За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Изходящ № АО-3250-(3)/28.07.2022 г.

  • 28 Юли 2022 |

Съобщение за Изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план за техническа инфраструктура – изграждане на външно електрозахранване на приемно-предавателна станция № 4583, находяща се в поземлен имот с идентификатор 20184.43.493 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Две могили

Галерия