За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Решение № РУ-42-ЕО/2022 г.

  • 08 Август 2022 |

Решение № РУ-42-ЕО/2022 за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 65348.68.32 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Сандрово, общ. Русе, с Възложител – „Прототипи и специални машиниˮ ЕООД

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 05.08.2022 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/40041

Галерия