За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Решение № РУ-84-ПР/2022 г.

  • 05 Август 2022 |

Решение № РУ-84-ПР/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Изграждане на фотоволтаична електроцентрала в границите на поземлени имоти с идентификатори 20184.39.264 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Две могили и 55837.21.1 и 55837.22.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Пепелина, общ. Две могили”. Възложител – „Грийн Проджектс Дивелъпмънт“ ООД.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 08.08.2022 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/39982

Галерия