За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Изходящ № АО-3640-(1)/04.08.2022 г.

  • 04 Август 2022 |

Съобщение за инвестиционно предложение за „Газификация на животновъдна ферма с. Ветренˮ, с местоположение поземлени имоти с идентификатори 10834.53.2, 10834.53.3, 10834.53.4, 10834.53.5, 10834.53.6, 10834.53.7 и 10834.53.101 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Ветрен, общ. Силистра

Галерия