За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Изходящ № АО-3590-(2)/04.08.2022 г.

  • 04 Август 2022 |

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – Изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) за УПИ II-609, кв. 2 по плана на производствена зона „Западˮ, гр. Силистра с цел създаване на устройствена основа за изграждане и монтаж на фотоволтаична електрическа централа с инсталирана мощност до 5 MWрˮ

Галерия