За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Решение № РУ-85-ПР/2022 г.

  • 10 Август 2022 |

Решение № РУ-85-ПР/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение - “Промяна предназначението на сграда – ведомствен магазин в цех за транжиране на месо и производство на месни заготовки, варено-пушени и сурово-сушени колбаси, в границите на УПИ II, кв. 65 по плана на с. Бъзовец, общ. Две могили”. Възложител – ЕТ “НИКИ – Нихат Абилов”.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 10.08.2022 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/39901

Галерия