За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Решение № РУ-86-ПР/2022 г.

  • 10 Август 2022 |

Решение № РУ-86-ПР/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение - “Изграждане на фотоволтаична електрическа централа, с прогнозна инсталирана мощност от 9.5 MW, с местоположение поземлен имот с идентификатор 32874.13.171 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Исперих”. Възложители – „Сънрайс Електрик“ ООД и Община Исперих.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 10.08.2022 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/39656

Галерия