За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Уведомление с вх. № АО-3590/22.07.2022 г.

  • 22 Юли 2022 |

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-3590/22.07.2022 г. за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – Изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) за УПИ II-609, кв. 2 по плана на производствена зона „Западˮ, гр. Силистра с цел създаване на устройствена основа за изграждане и монтаж на фотоволтаична електрическа централа с инсталирана мощност до 5 MWр, възложител „Сън Технолоджи 1ˮ ООД

Галерия