За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Изходящ № АО-3784-(1)/09.08.2022 г.

  • 09 Август 2022 |

Съобщение за изменение на Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхват поземлен имот с планоснимачен № 572, за който е отреден парцел № VI-572, кв. 43 по плана на с. Благоево, общ. Разград

Галерия