За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО (ДВ, бр. 57/2004 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 70/2020 г.), за ИП с възложител С. К.

  • 10 Август 2022 |

В РИОСВ-Русе е внесена информация за Комплексният проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) съдържащ:

  • Подробен устройствен план – план за застрояване и парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура (ПУП-ПЗ и ПП) за ПИ с идентификатор 53494.286.133 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Окорш, общ. Дулово;
  • Инвестиционно предложение за „Склад за селскостопански инвентар“

Възложител – С. Касим

Постъпилото искaне по образец съгласно Приложение № 4 на Наредбата зa ЕО с вх. № АО-3431-(1)/08.08.2022 г. е достъпно чрез публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/40481

 

 

 

 

Галерия