За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Изходящ № АО-3775-(1)/10.08.2022 г.

  • 10 Август 2022 |

Съобщение за:

- Изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за елементи на техническа инфраструктура, извън границите на урбанизирите територии и план-схема за ел. захранване в урбанизираните територии – изграждане на външно кабелно захранване – кабелна линия ниско напрежение (НН);

- „Изграждане на наземен фотоволтаичен паркˮ, с местоположение УПИ XI-99, кв. 7 по плана на с. Топчии, общ. Разград

Галерия