За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО (ДВ, бр. 57/2004 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 70/2020 г.), за ИП с възложител Община Силистра

  • 29 Август 2022 |

В РИОСВ-Русе е внесена информация за „Програма за управление на отпадъците на Община Силистра за периода 2021-2028 г.ˮ

Възложител – Община Силистра

Постъпилото искaне по образец съгласно Приложение № 4 на Наредбата зa ЕО с вх. № АО-2824-(2)/23.08.2022 г. е достъпно чрез публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/39936

 

 

 

 

 

 

Галерия