За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Съобщение по чл. 22, ал. 5 от Наредбата за ОВОС (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 3/2018 г.), за ИП с възложител С. Р. Хасан

  • 21 Септември 2022 |

На основание чл. 22, ал. 5 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ - Русе уведомява за следното:

На 20.09.2022 г. е извършена планова проверка по документи, съгласно утвърдения годишен план за контролна дейност на РИОСВ-Русе, относно реализацията на инвестиционно предложение „Изграждане на птицеферма за отглеждане на бройлери с капацитет до 40 000 места за птици“ с местоположение ПИ с идентификатор 87624.11.122 (стар номер 011122) по КККР на село Ясеновец, община Разград, област Разград и възложител С. Р. Хасан, за което е издадено Решение № РУ-84-ПР/2017 за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на директора на РИОСВ-Русе, с характер „да не се извършва ОВОС“.

При проверката се установи, че в петгодишен срок от датата на влизане в сила на решението, не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение. В тази връзка и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал. 8 от ЗООС, Решение № РУ-84-ПР/2017 г. е загубило правно действие.

 

Галерия