За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Уведомление с Вх. № АО-4214/02.09.2022 г.

  • 02 Септември 2022 |

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с Вх. № АО-4214/02.09.2022 г. за инвестиционно предложение за реконструкция на автоснабдителна станция за светли горива и пропан-бутан в поземлен имот с идентификатор 47336.82.102 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Мартен, общ. Русе.

Възложител – „Булмаркет Груп“ ЕАД.

Галерия