За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Решение № РУ-27-П/2022 г.

  • 10 Ноември 2022 |

Решение № РУ-27-П/2022 г. за прекратяване на административно производство, започнало по реда на Глава шеста от Закона за опазване на околната среда, за инвестиционно предложение - „Изграждане на казан за изваряване на ракия чрез ремонт и реконструкция на съществуваща сграда и фотоволтаична електроцентрала, с мощност 30 kW,  върху покривното пространство на съществуваща сграда в границите на УПИ XV-1659, кв. 56 по регулационния план на гр. Сливо поле, обл. Русе“.

Възложител – „Енерджи Епсилон“ ООД, ЕИК 205870822.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 10.11.2022 г., както и чрез публичните регистри с данни за извършване на процедури по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/41436

Галерия