За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Уведомление с вх. № АО-.5547/23.11.2022 г.

  • 23 Ноември 2022 |

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-.5547/23.11.2022 г. за изработване на подробен устройствен план – изменение на план за регулация и застрояване на УПИ VII-22 – За животновъден комплекс и създаване на градоустройствена основа за изграждане на електроенергиен обект – фотоволтаична централа, ВЪЗЛОЖИТЕЛ ЗП „Тодор Стаматов Тодоров“

Галерия