За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Уведомление с Вх. № АО-4982/21.10.2022 г.

  • 21 Октомври 2022 |

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с Вх. № АО-4982/21.10.2022 г. за инвестиционно предложение за изграждане на съоръжения за присъединяване на фотоволтаична електроцентрала /ФвЕЦ/ „Кацелово 195 MW“ към електропреносната мрежа  - въздушен електропровод 220 kV, възлова станция в поземлен имот с идентификатор 20184.42.107 в землището на гр. Две могили и въздушни електропроводи 400 kV до ВЕЛ „Стрелец“ в землищата на с. Пепелина с. Острица, с. Чилнов, с. Широково и гр. Две могили, общ. Две могили, обл. Русе, както е предоставена и допълнителна информация (регистър на засегнатите имоти) с Вх. № АО-4982-2/01.12.2022 г.

Възложител – „ГРИЙН ПРОДЖЕКТС ДИВЕЛЪПМЪНТ“ ООД

Галерия