За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Уведомление с вх. № АО-3268/01.07.2022 г.

  • 18 Август 2022 |

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-3268/01.07.2022 г. и внесена допълнителна информация с вх. №№ АО-3268-(2)/21.07.2022 г. и АО-3268-(4)/08.08.2022 г. за инвестиционно предложение за „Промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 61710.343.74 по КККР на гр. Разград и отреждането му за Обществено обслужваща дейност и изграждане на строеж Складова база и гаражи” с възложител: „Аметистˮ ООД

Галерия