За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Решение № РУ-2-ПР/2023 г.

  • 10 Януари 2023 |

Решение № РУ-2-ПР/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение - „Разширение на гробищен парк” - ПИ с идентификатор 07603.901.961 по КК и КР на гр. Бяла, с разпоредителна част да не се извършва ОВОС.

Възложител – Община Бяла.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 10.01.2023 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/41255

Галерия