За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Решение № РУ-3-ПР/2023 г.

  • 16 Януари 2023 |

Решение № РУ-3-ПР/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение -                        „Подробен устройствен план /ПУП/ – план за застрояване /ПЗ/ за поземлен имот с идентификатор 61710.503.6340 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Разград с цел създаване на устройствена основа за изграждане на фотоволтаична електроцентрала с инсталирана мощност до 20 MW”, с разпоредителна част да не се извършва ОВОС.

Възложител - “БИОВЕТ” АД – Клон Разград.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 16.01.2023 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/41252

Галерия