За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Изходящ № АО-5826-(1)/30.12.2022 г.

  • 30 Декември 2022 |

Съобщение за Проект за изменение на Общ устройствен план (ОУП) на Община Лозница и изработване на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ с идентификатори 17498.47.276 и 17498.47.277 по КККР на с. Градина, местност „Алатла”, общ. Лозница с цел изграждане на Фотоволтаична електроцентрала с обща инсталирана мощност 4501.44 kWp

Галерия