За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Изходящ № АО-54-1/12.01.2023 г.

  • 12 Януари 2023 |

Съобщение за инвестиционно предложение за „Промяна в параметрите, при които е издадено комплексно разрешително №310-Н2/2014г., актуализирано с Решение №310-Н2-И1-А1/2018г.ˮ, с местоположение ПИ с идентификатори 80460.132.227 и 80460.13.175 по КК и КР на село Червена вода, община Русе

Галерия