За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Обществено обсъждане на ДОВОС за ИП “Изработване на проект на генерален план на пристанище „Порт Булмаркет“

  • 20 Януари 2023 |

На основание чл.17, ал. 1, т. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда в РИОСВ-Русе е получено уведомление от „Порт Булмаркет” ЕАД за организирани срещи за обществено обсъждане на доклад за ОВОС на инвестиционно предложение: “Изработване на проект на генерален план на пристанище „Порт Булмаркет“, включващ разширение на съществуващо пристанище, ПУП-план за регулация и застрояване на пристанищната територия и парцеларен план на пристанищната акватория”

Срещите за обществено обсъждане ще се проведат на 21 февруари (вторник) 2023 г. от 10:00 часа в кметството на град Мартен и от 15:00 часа в община Русе.

Екземпляр от доклада за ОВОС и неговите приложения са на разположение на интересуващите се всеки работен ден от 9:00 до 17:00 часа, както следва:

  • В кметство град Мартен;
  • В Община Русе, ул. „Олимпи Панов” № 6;
  • В РИОСВ-Русе, гр. Русе, община Русе, бул. „Придунавски“ № 20 в Дирекция „Превантивна дейност“ - В рамките на работното време на РИОСВ-Русе (от 9:00 до 17:30 часа);
  • В Публичния регистър с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет страницата на МОСВ на следния електронен адрес:

- достъпът до информацията е свободен.

https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/37539

Писмени становища могат да се депозират в деловодството на кметство град Мартен, Община Русе и РИОСВ-Русе или на срещите за обществено обсъждане.

Обявите за срещите за обществено обсъждане са поставени на:

  • Таблото за обяви в сградата на Община Русе;
  • Таблото за обяви в сградата на кметство град Мартен, община Русе,

за което са съставени протоколи, представени в РИОСВ-Русе.

  • Уведомление за насрочените срещи за обществено обсъждане е публикувано и в местен вестник, за което е представено копие на публикуваната обява.

Галерия