За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Решение № РУ-2-П/2023 г.

  • 19 Януари 2023 |

Решение № РУ-2-П/2023 г. за прекратяване на административно производство, започнало по реда на Глава шеста от Закона за опазване на околната среда, за инвестиционно предложение - „„Изграждане на производствено съоръжение – бетонов възел”, с местоположение УПИ II-3146, 9263 „за производствена, складова и търговска дейностˮ, кв. 5 (идентичен с поземлени имоти с идентификатори 24030.501.3146 и 24030.501.9263) по плана на гр. Дулово.

Възложител – „Бревис“ ООД, ЕИК 118517700.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 19.01.2023 г., както и чрез публичните регистри с данни за извършване на процедури по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/42090

Галерия