За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Решение № РУ-5-ЕО/2023 г.

  • 17 Януари 2023 |

Решение № РУ-5-ЕО/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) на ПИ с идентификатор 35715.26.445 по КККР на с. Каменар, общ. Лозница и ПУП-ПЗ на ПИ с идентификатори 10759.72.338 и 10759.72.339 по КККР на с. Веселина, общ. Лозница за обект „Фотоволтаична електроцентрала с изходяща мощност 50 MW”.

Възложител – „Топ Енерджи Солюшънс” ООД.

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 17.01.2023 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/41914

Галерия