За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Съобщение по чл. 22, ал. 5 от Наредбата за ОВОС (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 62/2022 г.), за ИП с възложител „ХОЛЛЕМАН БЪЛГАРИЯ“ ООД.

  • 23 Януари 2023 |

На основание чл. 22, ал. 5 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ–Русе уведомява за следното:

На дата 23.01.2023 г. е извършена извънредна проверка по документи относно реализацията на инвестиционно предложение /ИП/ за изграждане на търговско-сервизен комплекс за леки, лекотоварни и товарни автомобили и административно-битов комплекс в границите на поземлен имот с идентификатор 63427.180.12 по КК и КР на град Русе. Възложител на ИП е дружеството „ХОЛЛЕМАН БЪЛГАРИЯ“ ООД. За проектното предложение е издадено Решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ с номер РУ-117-ПР/28.12.2017 г., с разпоредителна част да не се извършва ОВОС.

При проверката се установи, че в петгодишен срок от датата на влизане в сила на решението, не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Съгласно разпоредбите на чл. 93, ал. 8 от Закона за опазване на околната среда и § 12а, ал. 2 от Преходни и заключителни разпоредби на Закона, Решение № РУ-117-ПР/28.12.2017 г. е загубило правното си действие и не може да послужи за по-нататъшното одобряване на инвестиционното предложение по реда на Закона за устройство на територията.

 

 

Галерия