За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Решение № РУ-4-ПР/2023 г.

  • 23 Януари 2023 |

Решение № РУ-4-ПР/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение -                        „Изграждане на заместваща мощност - инсталация за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия” с местоположение Поземлен имот с идентификатор 61710.501.24 по КККР на гр. Разград, Западна промишлена зона (УПИ XV-24 по плана на гр. Разград), с разпоредителна част „да не се извършва ОВОС“.

Възложител - „Топлофикация-Разград” АД.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 20.01.2023 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/41650

Галерия