За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Изходящ № АО-50-(2)-20.01.2023 г.

  • 20 Януари 2023 |

Съобщение за инвестиционно предложение за Подробен устройствен план /ПУП/ - План за улична регулация /ПУР/ - Изменение на план за регулация /ИПР/ и Изменение на план за застрояване /ИПЗ/ за поземлени имоти с идентификатори 40422.505.502 (Нива) и 40422.505.716 (За друг вид производствен, складов обект) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Кубрат, с цел създаване на устройствена основа за изграждане на складово-производствена база, логистичен център, фотоволтаична електрическа централа с мощност до 1 MW и зарядни станции 

Галерия