За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО (ДВ, бр. 57/2004 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 70/2020 г.), за ИП с възложител В. Минчева.

  • 24 Януари 2023 |

В РИОСВ-Русе е внесена информация за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на План за регулация и застрояване /ИПРЗ/ за имоти: УПИ I-общ., УПИ II-общ., УПИ III-общ., УПИ IV-общ., УПИ V-общ., УПИ VI-общ.(имот с планоснимачен № 1087, в кв. 52 по плана на с. Цар Самуил, общ. Тутракан) с цел промяна предназначението на имота за зона „Предимно производствена /Пп/”

Възложител В. Минчева

Постъпилото искaне по образец съгласно Приложение № 4 на Наредбата зa ЕО с вх. № АО-5884-(3)/20.01.2023г. е достъпно чрез публичните регистри по ЕО на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/41931

 

 

 

 

 

Галерия